Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Betreffende de levering van diensten door BOllooning gevestigd te Rotterdam en bij de KvK geregistreerd onder nr.: 81127081

Artikel 1: ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle passagiersvaarten van BOllooning tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
 2. Overeenkomsten komen eerst dan tot stand na schriftelijk akkoordverklaring van BOllooning. Reclamaties tegen de inhoud van dergelijke bevestiging dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestigingsfactuur in het bezit te zijn van BOllooning
 3. Als ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderstaande voorwaarden boven die van de cliënt.

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 1. Alle door BOllooning gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd, is BOllooning gerechtigd de al gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden BOllooning niet tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
 2. Het kan zijn dat BOllooning een ticket, cadeaubon en/of bevestigingsfactuur uitreikt, welke op dat moment geldende waarde van de bestelde activiteit vertegenwoordigt. Indien de waarde tussentijds is verhoogd dient de klant het verschil bij te betalen.
 3. De dienst welke door BOllooning geleverd wordt is de levering van een ticket, cadeaubon en/of bevestigingsfactuur, en welke, na voldaan te zijn aan de verplichtingen door de cliënt, recht geven op een ballonvaart.
 4. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. Ballonvaarten worden alleen dan uitgevoerd, geleverd wanneer de volledige betaling heeft plaatsgevonden, dit altijd voor aanvang van de ballonvaart.
 6. Als de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de, mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking akkoord te gaan. Tenzij hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging en of factuur voorafgaande aan de uitgevoerde opdracht ons heeft medegedeeld niet met de wijziging akkoord te gaan.
 7. Als de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook mocht stijgen, dan is BOllooning gerechtigd deze verhoging van derde door te bereken. Of de opdracht niet uit te voeren.

Artikel 3: BETALINGEN

 1. Aanbetaling of gehele betaling van de gereserveerde ballonvaart geschied te allen tijde vooraf en uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
 2. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
 3. BOllooning heeft het recht bij niet tijdige betaling de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 4. Voor gedane betalingen zullen nimmer restitutie van gelden plaatsvinden
 5. Bij het geen gebruik maken van onze vaste opstapplaatsen komen de voorrijkosten, kosten en/of leges voor gemeentelijke vergunningen te allen tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 4: ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

 1. Na ontvangst van uw ticket, cadeaubon en/of bevestigingsfactuur, heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. Annuleren van uw ticket, cadeaubon en/of bevestigingsfactuur kan zonder opgave van reden en u kunt hiervoor telefonisch of per mail contact opnemen met BOllooning.
 2. Het bedenktermijn geldt niet voor ballonvaarten te verrichten op een bepaalde datum en voor alle maatwerkproducten. Dit betekent dat je tickets met een geplande vaardatum en gepersonaliseerde cadeaubonnen niet kunt annuleren of retourneren. Daarmee volgen we artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Een ticket, cadeaubon, bevestigingsfactuur en-of boekingen voor ballonvaarten hebben een geldigheid van twee jaar na datum van uitgifte, en komen na die periode te vervallen zonder recht van vergoeding.
 4. De cliënt kan tot 48 uur voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal € 25,00 per passagier per wijziging.
 5. BOllooning heeft het recht de ballonvaart te annuleren als de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten, dit ter beoordeling van de geplande en bevoegde ballonvoerder. Of als er sprake is van overmacht. In deze gevallen vindt er geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal er in overleg een nieuwe datum worden gepland.
 6. Als er voor een geplande datum een "groep" passagiers gepland staat en er komen op deze dag passagiers behorende tot deze groep om welke reden dan ook niet of niet op tijd, dan vervalt het ticket, cadeaubon en/of bevestigingsfactuur zonder restitutie van gelden.
 7. Wanneer personen door de ballonvaarder worden beoordeeld als fysiek te zwak, of indien een passagier aangeeft zwanger te zijn kan deze geweigerd worden waarbij restitutie wordt beoordeeld als zijnde een annulering door de cliënt
 8. In de luchtvaart wordt gerekend met een standaardgewicht voor een vrouw van 72Kg en 85 Kg voor een man. Als de samenstelling van het gezelschap hier significant op afwijkt dient de cliënt dit aan te geven. Bij significant overgewicht kan dit betekenen dat niet alle personen door de ballon gedragen kunnen worden en/of aanvullende verrekening op basis van het standaardgewicht plaatsvindt.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

 1. BOllooning is niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die voor BOllooning uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BOllooning of anderszins op grond van, op basis van de Nederlandse wet of in het verkeer van Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van BOllooning uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan BOllooning aansprakelijk wordt gesteld.
 3. De aansprakelijkheid van BOllooning kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor haar assuradeur dekking verleent eventueel verhoogd met het door BOllooning voor de opdracht gefactureerde bedrag.
 4. Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door BOllooning worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor verwondingen ten gevolge van o.a. schaven en stoten en voor zoek of beschadigd raken van kledingstukken of persoonlijke uitrusting. De deelnemers aan de ballonvaart zijn voorts gehouden zich te allen tijde aan hen door medewerkers van BOllooning gegeven instructies. Als de deelnemers zich niet aan de instructie houden, is BOllooning nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen, is de wijze van uitvoering der overeenkomst ter keuze van BOllooning, die daarbij zal handelen naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de methoden die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden.
 2. BOllooning behoudt zicht het recht om een derde partij in te huren om de passagiersvaart uit te voeren.
 3. BOllooning behoudt zich het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen dan wel geheel te annuleren, als omstandigheden door van buiten komende invloeden een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar oordeel van BOllooning een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid van passagiers en/of materiaal met zich meebrengt.
 4. Het risico voor al gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van uitvoering van de opdracht is indien gevallen genoemd in punt 6.3 zich voordoen voor de cliënt.
 5. Het risico voor; niet of niet tijdig verschijnen of het niet kunnen overleggen van een betalingsbewijs voor aanvang van de ballonvaart, door de cliënt voor deelname aan de uitvoering van een opdracht is voor risico en rekening van de cliënt.
 6. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen enkel recht worden ontleend aan enige door onze opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Als de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
 7. De cliënt verplicht zich orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart of hiermee verband houdend. Dit geld zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

Artikel 7: INCASSO

 1. Bij niet of niet tijdig voldoening van een factuur is cliënt sinds de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand van het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
 1. BOllooning is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incassokosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Zulks met een minimum van € 150,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

Artikel 8: KLACHTEN

In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door BOllooning, dient de klacht terstond schriftelijk bij BOllooning te worden ingediend. Reclamaties die niet binnen acht dagen worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

 1. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost brengt de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen de klachten naar voren bij het bestuur van de vereniging Professionele Ballonvaarders Nederland te de Bilt.
 2. Reclamaties geven geen recht op opschorting van de betaling.

Artikel 9: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
 2. BOllooning is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.